Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
PYŁY
.. | Pyły emitowane na stanowiskach pracy | Szkodliwe działanie pyłów na człowieka | Ocena narażenia zawodowego na pyły | Ocena ryzyka związanego z narażeniem na pyły | Zapobieganie skutkom narażenia na pyły | Podsumowanie | Środki ochrony indywidualnej | Piśmiennictwo

dr Elżbieta Jankowska

Pyły


Pyły są jednym z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka może być przyczyną wielu chorób, w tym pylicy płuc i nowotworów.

Zgodnie z Kodeksem Pracy na wszystkich stanowiskach pracy powinny być prowadzone działania zmierzające do skutecznego ograniczania lub eliminowania ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na czynniki szkodliwe, w tym również na pyły.

Zapewnienie skutecznego ograniczania lub eliminowania ryzyka zawodowego, wynikającego z narażenia na pyły, wymaga:

  • określenia rodzaju, stężenia i innych podstawowych parametrów pyłów emitowanych do środowiska pracy,

  • dokonania oceny narażenia pracowników na szkodliwe działanie pyłów występujących w środowisku pracy,

  • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na szkodliwe działanie pyłów występujących w środowisku pracy,

  • zastosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem, umożliwiających eliminację zanieczyszczeń powietrza za środowiska pracy, a jeżeli nie jest to możliwe zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych BAZCHEM on-line z przykładami kart charakterystyk substancji niebezpiecznych
więcej
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy